BẰNG KHEN THÀNH TÍCH

       

 

  Doanh nghiệp chăm lo đời sống NLĐ 2016             Doanh nghiệp vì NLĐ 2016

         UBND Tỉnh Bình Dương trao tặng           Tổng Liên Đoàn Lao Động VN trao tặng

 

            

 

Doanh nhân tiêu biểu Top 10

Chủ Tịch UBND Tỉnh Bình Dương trao tặng

 

 

Doanh nghiệp thực hiện tốt yêu cầu về bảo vệ môi trường 2016

Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Dương trao tặng


             

              Doanh nghiệp thực hiện tốt                               Kỷ niệm chương

           Bộ Luật Lao Động 2014-2015           Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng