CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG CỦA CÁC NHÀ MÁY

 

 

·          Lương cơ bản và tổng lương (áp dụng từ ngày 01/01/2017)

 

Ghi chú: Số tiền này là mức Lương cơ bản; chưa bao gồm các khoản Phụ cấp Công ty quy định tại hạng mục số 2 (Các Phụ cấp liệt kê bên dưới); Phụ cấp làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ; Phụ cấp làm ca đêm (nếu có) theo quy định Bộ Luật Lao động.

·          Các loại phụ cấp:

-         Phụ cấp thâm niên

-         Phụ cấp khuyến khích

-         Phụ cấp lương điều chỉnh A,B,C

-         Phụ cấp phiên dịch tiếng Nhật, tiếng Anh

-         Phụ cấp chức vụ

-         Phụ cấp quản lý

-         Phụ cấp kỹ năng

-         Phụ cấp đặc nhiệm

-         Phụ cấp ca đêm

-         Phụ cấp làm ngày thứ bảy

-         Phụ cấp đi lại, nhà ở

-         Phụ cấp chuyên cần

-         Phụ cấp thao tác